Leverings Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN
Hoekmankantoorartikelen.nl Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:
Hoekman Kantoorartikelen.nl
Noordzandstraat 34
4401 CG Yerseke
Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22022473
Het BTW-nummer van Hoekman kantoorartikelen.nl is:NL 804663634B01
Hoekman kantoorartikelen.nl is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0113-572907 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@piethoekman.nl.
Artikel1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Hoekmankantoorartikelen.nl, met wie Hoekmankantoorartikelen.nl een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: Hoekmankantoorartikelen.nl en Klant gezamenlijk.
1.6 Hoekmankantoorartikelen.nl: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
Website: de website van Hoekmankantooratikelen.nl, te vinden onder de URL www.hoekmankantoorartikelen.nl
1.8 Zaken: zaken welke Hoekmankantoorartikelen.nl op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Hoekman kantoorartikelen.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Hoekmankantoorartikelen.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Hoekmankantoorartikelen.nl er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Hoekmankantooratikelen.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.
Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn exclusief BTW, alsmede exclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 Hoekmankantoorartikelen.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan: a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure); b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank); c. Op rekening ( alleen zakelijke klanten)
Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
5.2 Hoekmankantoorartikelen.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover Hoekmankantoorartikelen.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Hoekmankantoorartikelen heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren.
Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 Herroepingsrecht 6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Hoekmankantoorartikelen.nl mits: a. gezien de aard van de Zaken, meestal ., de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;. b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Hoekmankantoorartikelen.nl c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Hoekmankantoorartikelen.nl het in ontvangst heeft genomen.
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is.
Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7 Reclameren 7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Hoekmankantoorartikelen.nl lwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Hoekmankantoorartikelen.nl mits: a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken; c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Hoekmankantoorartikelen.nl d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Hoekmankantoorartikelen.nl het in ontvangst heeft genomen.
7.2 Indien na onderzoek van Hoekmankantoorartikelen.nl blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Hoekmankantoorartikelen.nl met Klant in overleg treden.
7.3 Indien na onderzoek van Hoekmankantoorartikelen.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op: a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is; b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend.
Artikel 8 Verwerking persoonsgegegvens
8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om: a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Hoekmankantoorartikelen.nl
8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Hoekmankantoorartikelen deze uitingen sturen.
8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Hoekmankantoorartikelen.nl aan te passen bij onjuistheden.
Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen
9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Hoekmankantoorartikelen.nl, welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Hoekmankantoorartikelen.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
Artikel 9 Overige bepalingen 9.1 Hoekmankantoorartikelen.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden genomen.
9.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Hoekmankantoorartikelen.nl inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens. ###